Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

youcandoit

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viafoodforsoul foodforsoul
youcandoit
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
youcandoit
Najkrótszy wiersz o miłości.

Miłość nie istnieje
gdy nie mam Jej u boku.
— Piotr Tokarz - Silent Soul
youcandoit
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
youcandoit
"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."
youcandoit

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamessclew messclew

July 13 2018

youcandoit
9390 60df
Reposted fromonlyman onlyman viafoodforsoul foodforsoul
youcandoit
5049 9ee3 500
Reposted fromGodislove Godislove viafoodforsoul foodforsoul
youcandoit
Show me a strong woman and I’ll show you the scars on her soul that made her so.
— J.J. McAvoy, Children of Ambition
Reposted frommefir mefir viafoodforsoul foodforsoul
6871 e248
Reposted fromfabrikk fabrikk viafoodforsoul foodforsoul
1494 825e
youcandoit
7928 53b4 500
Reposted fromrenirene renirene viafoodforsoul foodforsoul
youcandoit
Prague
Reposted fromlifeless lifeless viafoodforsoul foodforsoul

May 30 2018

youcandoit
0443 9113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSenyia Senyia
youcandoit
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viajoannna joannna
youcandoit
1651 35c6
Reposted fromEtnigos Etnigos viajoannna joannna
youcandoit
8916 7d66
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaIriss Iriss
youcandoit
0467 065d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss

May 29 2018

youcandoit
0291 93e3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl